2

En övergripande policy som tydligt markerar hur kommunen/landstinget ser på tillgänglighetsarbetet behöver tas fram och beslutas om av ledningen som grund för det fortsatta arbetet. För att alla anställda ska bli medvetna om tillgänglighetsarbetet, kraven som ställs och sitt eget ansvar måste den högsta ledningen kommunicera att tillgänglighetsarbetet är prioriterat.

I arbetet med att ta fram policyn är det viktigt att analysera kommunens/landstingets verksamheter och ta ställning till vad tillgänglighetsarbetet innebär specifikt för dem.

En policy om arbetet med tillgänglighet kan gärna hänvisa till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare.

I handlingsplanen handlar viktiga avsnitt bland annat om betydelsen av att ha ett funktionshinderperspektiv, det vill säga att utgå från alla människors olika förutsättningar. Det innebär att identifiera hinder som finns och åtgärda dessa och/eller erbjuda det stöd som kan behövas. Tanken är att varje sektor i samhället ska utformas så att den blir tillgänglig för alla medborgare. Kostnaderna ska tas i den ordinarie verksamheten. Det kallas ansvars- och finansieringsprincipen.

I policyn bör det också framgå vem som beslutat om policyn, dess koppling till budget och verksamhetsplan samt hur uppföljning, utvärdering och revideringar ska göras.

Senast uppdaterad 2013-10-14 Till sidans överkant

Viktiga dokument

Här kan du ta del av viktiga nationella och internationella dokument som kan vara en grund i upprättande av policy.

Viktiga dokument