2

Att gator, torg, kollektivtrafik, byggnader och andra fysiska miljöer är tillgängliga är avgörande för att många människor ska kunna vara delaktiga i samhället. Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika. Det motiverar att fysiska hinder för likabehandling tas bort.

Här kan du läsa vad det är viktigt att tänka på när det gäller fysisk tillgänglighet

 

Tillgänglighetsdokumentation

För att få en bild av tillgängligheten och som underlag för åtgärdsplaner behövs inventeringar och dokumentation av mått och fakta som är viktiga med hänsyn till tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Utifrån inventeringen beslutas vad som behöver åtgärdas. Detta fastställs i en åtgärdsplan som används som underlag för respektive förvaltnings budget/verksamhetsplan.

Det är av extra stor vikt att åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Men även andra hinder i miljön ska naturligtvis åtgärdas.

För inventering och analys av resultatet kan man behöva anlita yrkeskunniga inom olika områden, till exempel arkitekter, ingenjörer och tillgänglighetskonsulter. Allt inventeringsarbete behöver inte göras på en gång utan det kan göras stegvis.

Upp

 

Arbetssätt för att ta bort hinder för tillgänglighet

Tillvägagångssätten för att arbeta med tillgänglighet kan vara många. Grunden är de åtgärdsplaner som tagits fram efter inventeringen. Med utgångspunkt från åtgärdsplanerna gäller det att hitta ett sätt att ta bort kommunens eller landstingets alla hinder mot tillgänglighet. Ett bra sätt är att dokumentera arbetssättet i egna riktlinjer.

Sätt konkreta mål och delmål för vad som ska uppnås samt skapa en tydlig ansvarsfördelning. Delmålen kan till exempel innehålla tidplaner för när inventeringar, kostnadsberäkningar och planer för när åtgärderna ska vara klara, uppföljda och utvärderade.

Börja till exempel med egna lokaler, lokaler där skattefinansierad verksamhet bedrivs och platser dit allmänheten har tillträde såsom busshållplatser, kollektivtrafik, frekventa besöksmål, viktiga stråk, viktiga korsningar mellan gångvägar och bilvägar.

Dokumenterade mått kan gärna föras in i kommunens geografiska informationssystem, GIS, och användas som underlag dels i all planering dels till kommunens besöksinformation.

Upp 

 

Rutiner för att beakta tillgänglighet vid förvaltning, drift och ombyggnad

Kostnaderna för att skapa tillgänglighet i befintlig miljö kan minskas mycket. Det kan de göra genom att personer som sköter förvaltning, drift och ombyggnad har kunskap och arbetssätt som innebär att ta bort befintliga hinder och undvika att skapa nya hinder för tillgängligheten. Dessutom blir utgifterna lägre eller uteblir helt om tillgänglighetsåtgärden görs samtidigt som något ändå måste repareras.

Se till att det finns rutiner vid reparationer, underhåll eller andra ändringar/ombyggnationer som innebär att alltid kontrollera mot de egna riktlinjerna/rutinerna för tillgänglighetsarbetet. 

Upp

 

Tillgängliga vallokaler (gäller endast kommuner)

Enligt vallagen ska kommuner eftersträva att hitta en vallokal som är tillgänglig för personer med rörelsehinder.

Tänk därför på att söka efter lokaler som är tillgängliga på lämpliga platser inom respektive valdistrikt. Om lämpliga lokaler saknas i något valdistrikt inventeras och åtgärdas befintliga lokaler så att de blir tillgängliga. Det är valnämndens uppgift att se till.

Ge arbetet hög status och se till att arbetssättet kommer med i valnämndens verksamhetsplan och budget.

Upp

 

Tillgänglighet i arbetet med översiktsplaner (gäller endast kommuner)

Genom att göra rätt från början kan ni spara mycket pengar. Därför är det viktigt att tjänstemän som arbetar med översiktplaner, detaljplaner och bygglov på kommuner har kunskap om tillgänglighet.

Genom att i all fysisk planering beakta tillgänglighet och användbarhet för så många som möjligt, så kallad design för alla, spar kommunen både pengar och ökar sina medborgares möjlighet till självständighet. 

Ge arbetet hög status och se till att arbetssättet kommer med i berörda förvaltningars verksamhetsplan och budget. Respektive verksamhetsplan och budget kan till exempel innehålla konkreta delmål för vad som ska uppnås, en tydlig ansvarsfördelning samt tidpunkter för när uppföljning och utvärdering ska vara gjord.

Upp

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant

Hjälp i arbetet

I arbetet med att förbättra tillgängligheten i den fysiska miljön kan ni ta hjälp av Handisams riktlinjer inventeringsformulär och lista på tillgänglighets-konsulter/arkitekter.
Handisams material
 

Lagar och regler

Här kan du hitta de lagar och regler som gäller för kommuner och landstings tillgänglighetsarbete.

Lagar och regler