2

Det finns lagar och regler som berör tillgänglighet och arbetet att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga och jämlika. Nedan kan du ta del av lagar som rör landsting.

Här kan du läsa om

 

Regeringsformen

I grundlagen regeringsformen står att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet samt motverka diskriminering.
Regeringsformen – Länk till riksdagens webbplats

 

Kommunallagen

I kommunallagen slås fast att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det ställs även krav på att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.
Kommunallagen – Länk till riksdagens webbplats

 

Plan- och bygglagen, PBL

I plan- och bygglagen ställs övergripande krav på bebyggelsemiljön. I lagen sägs att inom områden med sammanhållen bebyggelse ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till möjligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området.
Plan- och bygglagen – Länk till Riksdagens webbplats    

Upp

Enkelt avhjälpta hinder

I Plan- och bygglagen ställs det krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska undanröjas. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting och privata mark- och lokalägare. Boverket har tagit fram föreskrifter om vad det innebär.
Föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder - Länk till Boverkets webbplats

 

Arbetsmiljölagen

I lagen betonas bland annat att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.
Arbetsmiljölagen – Länk till riksdagens webbplats

 

Lagen om offentlig upphandling 

Lagen gäller vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner.
I lagen står att tekniska specifikationer bör göras med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov.

Lagen om offentlig upphandling - Länk till riksdagens webbplats 

 

Upp

Senast uppdaterad 2012-12-20 Till sidans överkant

Riklinjer för tillgänglighet

Handisam har tagit fram boken Riv hindren. Boken tar upp vad som krävs för att en verksamhet ska bli tillgänglig för alla. Den riktar sig främst mot myndigheter men kan med fördel även användas av dig i landsting.

Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet

 

Vägledningen 24-timmarswebben

Vägledningen 24-timmarswebben innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor. Där hittar du information om hur en webbplats ska vara uppbyggd för att vara tillgänglig för alla.

Vägledningen 24-timmarswebben