5

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016

I juni 2011 presenterade regeringen en strategi för hur funktionshinderspolitiken ska genomföras under en femårsperiod.

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016 - länk till regeringens webbplats.

Handlingsplanen Från patient till medborgare

"Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken" är grunden för Sveriges funktionshinderspolitik. Kärnan i den är att bekämpa diskriminering och att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga.

Den nationella handlingsplanen var ett ställningstagande. Från att tidigare ofta pratat om personer med funktionsnedsättning ur ett patientperpektiv betonade riksdagen nu medborgarperspektivet. Det vill säga att personer med funktionsnedsättning inte ska ses som patienter utan som medborgare med rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Handlingsplanen från patient till medborgare - länk till regeringens webbplats

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt

I denna skrivelsen redogör regeringen för arbetet med att genomföra den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare och hur arbetet har utvecklats sedan den antogs år 2000. Regeringen beskriver en strategi inför 2011 som sträcker sig fem år framåt med uppföljningsbara mål och tydliga roller i genomförandet. Övergripande inriktningsmål inom prioriterade områden presenteras i skrivelsen.

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt - länk till regeringens webbplats

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

I denna skrivelse redogör regeringen för hur arbetet med att genomföra den nationella handlingsplanen har utvecklats sedan december 2002.
Uppföljning av den nationella planen för handikappolitiken - länk till regeringens webbplats

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009

Skrivelsen innehåller en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna perioden 2006-2009 och en kartläggning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige 2005. 

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 - länk till regeringens webbplats


Senast uppdaterad 2012-09-11 Till sidans överkant

Internationellt styrande dokument

Det finns också ett antal internationella dokument som styr politiken.

Internationellt styrande dokument