5

Brottsoffermyndigheten har satt upp fem delmål för att nå inriktningsmålet för rättsväsendet och Migrationsverket.

  • Brottsoffermyndigheten, BrOM, ska öka sina medarbetares kompetens beträffande förutsättningar och behov hos personer med funktionsned­sättning samt brottsoffer med funktionsnedsättning.
  • BrOM ska öka kunskapen om vilka hinder som finns i rättsväsendet för personer med funktionsnedsättning och hur hindren kan motverka deltag­ande i och tillgång till rättsväsendet på lika villkor som andra i vårt sam­hälle. Detta gäller även företrädare för övriga rättsväsendet som utbildas av BrOM inom ramen för ordinarie verksamhet.
  • BrOM ska säkerställa att brottsoffer med funktionsnedsättning får ett gott bemötande samt en god tillgänglighet till myndighetens verksamhet. Detta gäller även företrädare för övriga rättsväsendet, som utbildas av BrOM inom ramen för ordinarie verksamhet.
  • De kunskaper som BrOM förvärvat om brottsoffer med funktionsnedsätt­ning ska användas vid BrOMs externa arrangemang.
  • Vittnesstödsverksamheternas samordnare samt polisens brottsoffersam­ordnare ska särskilt få kunskap om de hinder som finns beträffande möjligheterna för brottsoffer och vittnen med funktionsnedsättning att ta tillvara sina rättigheter i kontakter med polis- och domstolsväsendet.
Senast uppdaterad 2012-03-13 Till sidans överkant