5

Socialstyrelsen har satt upp fyra delmål för att nå inriktningsmålet för socialpolitiken.

  • Alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, har tillgång till vård och omsorg efter behov oberoende av kön, ålder, födelseland och bostadsort.
  • Kunskapen om orsakerna till långa väntetider mellan beslut och verk­ställighet ska öka, liksom om hur problemen ska kunna rätas till utan att rättssäkerheten åsidosätts.
  • Genom tillsyn av arbetet med genomförandeplaner bidrar Socialstyrelsen till att barn, ungdomar och vuxna i ökande utsträckning kommer till tals, blir lyssnade till och kan utöva inflytande över insatsernas genomförande.
  • Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning ökar genom information och vägledning till kommunerna samt genom att följa upp stödinsatsernas omfattning och inriktning.
Senast uppdaterad 2012-03-13 Till sidans överkant