8

Sedan januari 2009 gäller att Sverige måste följa den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  Därför är det viktigt att din kommun, myndighetet eller organisation inkluderar funktionshindersfrågor i en handlingsplan eller en strategi.

Det kan man göra på olika sätt. Ett alternativ är att ta fram en särskild funktionshindersplan som ger en tydlig överblick av hur verksamheten arbetar med funktionshindersfrågor. En handlingsplan kan också utgå från ett övergripande rättighetsperspektiv, där funktionshindersfrågor är ett av flera perspektiv. Ett tredje sätt är att komplettera befintliga handlingplaner så att de om fattar de krav som konventionen ställer. Alla ska kunna arbeta inom verksamheten och ta del av dess tjänster.

I handlingsplanen ska det tydligt framgå att man använder konventionen som grund och att konventionens olika artiklar beskriver rättigheter. Alla mål och konkreta åtgärder ska formuleras utifrån konventionens artiklar. För att kunna följa upp målen är det bra att göra en inventering och en nollmätning för att kunna bedöma vilka åtgärder som krävs för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning.

Glöm inte bort att förankra arbetet, att säkerställa vem som har ansvar för vad och att avsätta resurser för de åtgärder som beslutas om i handlingsplanen.

Tre tips!

  • Börja med att identifiera vilka av konventionens artiklar som berör den egna verksamheten. Kommuner, landsting och myndigheter har ett särskilt ansvar för genomförandet.
  • Gör en inventering med artiklarna som grund. Det hjälper dig i arbetet att prioritera insatser och åtgärder.
  • Samarbeta med funktionshindersrörelsen. De har stor kunskap att bidra med i arbetet att ta fram en handlingsplan. Konventionen ställer också krav på att personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem aktivt ska involveras i beslutsfattande processer som rör dem.

Information och material

Här kan du hitta mer information om FN-konventionen och hur du kan använda den i ditt arbete.
 

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant

 

Bild på ett flygplan som åker upp mot en blå himmel

Så här arbetar Helsingborgs stad

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för den nya handikapplanen i Helsingborgs stad.

Så arbetar Helsingborgs stad 

 

Tillgänglighetshjälp?

I Handisams databas med konsulter hittar du de som kan hjälpa dig i ditt tillgänglighetsarbete.

Konsultdatabasen