8

Yttrande

2011-02-25

Diarienummer: 2010/0112

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar på I rättan tid? Om ålder och skolstart SOU 2010:67

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. Handisam är en stabsmyndighet som rapporterar direkt till regeringen. Myndigheten arbetar för ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Sammanfattning

Handisam kommenterar förslagen utifrån sin roll som samordnande myndighet för funktionshinderspolitiken och tar i övrigt inte ställning till förslagen.

Handisam ställer sig positiv till försöksverksamheten.

Försöksverksamheten måste garantera att barn i behov av särskilt stöd ges det stöd som de behöver och har rätt till oavsett om de är i förskola, förskoleklass eller går i årskurs ett.

Handisam tycker att undantaget om att barn med funktionsnedsättning och/eller behov av särskilt stöd i vissa fall inte kan delta under försöksår ett bara bör gälla för första terminen under försöksår ett.

Stödmaterialet till pedagoger och föräldrar om försöksverksamheten bör visa på både positiva och negativa aspekter och då även för barn i behov av särskilt stöd.

Handisams synpunkter

Handisam ställer sig positiv till försöksverksamheten. Det är viktigt att barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättning deltar i försöksverksamheten och att särskilda resurser läggs på att utvärdera betydelsen av flexibel skolstart för denna grupp. Därför är det också viktigt att dessa barn finns med i kontrollgruppen.

Att det i ”13 Konsekvensanalyser” finns med ”13.1 Konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan” (ss. 191-192) ser Handisam som något mycket positivt. Att barn med särskilda behov ska ges det extra stöd som de har rätt till och behov av oavsett om de är med i försöksverksamheten eller inte är avgörande för dessa barn. Försöksverksamheten får inte bli en anledning att strunta i att vidta de stödåtgärder som anses nödvändiga omedelbart med hänvisning till att barnet ändå kan gå ytterligare en termin i förskola/-eklass. Utredningar om behov av särskilt stöd måste också ske oavsett inom vilken verksamhet barnet befinner sig.

Det är viktigt med god framförhållning för huvudmännen särskilt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Trots det anser Handisam att lite mer än en termin bör vara tillräckligt. Barn med funktionsnedsättning och/eller i behov av särskilt stöd bör därför kunna delta i försöksverksamheten redan under termin två och behöva avvakta ett helt läsår. Dessutom anser Handisam att undantaget bara bör gälla för tidigarelagd skolstart och inte senarelagd.

Det är bra att det i en av kunskapsöversikterna finns med ett särskilt avsnitt om ”Barn i behov av stöd” med studier inom detta område men också med tillhörande resonerande text. Detta stycke visar på att det är av extra vikt att betydelsen för barn med funktionsnedsättning och/eller behov av särskilt stöd utvärderas särskilt noggrant. I stödmaterialet till pedagoger och föräldrar om försöksverksamheten bör både positiva och negativa aspekter lyftas fram och då även för barn i behov av särskilt stöd.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Carl Älfvåg, utredare Anna Dahlberg har varit föredragande.

Carl Älfvåg                                 Anna Dahlberg
Generaldirektör                        Utredare


 

Senast uppdaterad 2012-10-03 Till sidans överkant