6

Närbild på kvinna som tittar på en kulram

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Det är grunden i Sveriges funktionshinderspolitik. Här på Handisams sidor om uppföljning och statistik kan du se hur arbetet går för att nå de funktionshinderspolitiska målen. 


Hur är läget? - Uppföljning av funktionshinderspolitiken

I uppföljningen kan du själv följa utvecklingen utifrån regeringens prioriterade områden för funktionshinderspolitiken. Till exempel finns det information om hur situationen är för personer med funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, folkhälsa och kultur.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken


Uppföljning i kommuner och landsting

Kommuner och landsting ansvarar för merparten av den samhällsservice och de miljöer vi bor, lever och verkar i. Under 2013 gör Handisam sin andra uppföljning av hur kommuner och landsting verkar för ökad delaktighet. Indikatorer för uppföljningen tas fram i samverkan med berörda aktörer.

Uppföljning i kommuner och landsting


Uppföljning i staten - Öppna jämförelser

Öppna jämförelser ger en samlad bild av de statliga myndigheternas tillgänglighetsarbete. Öppna jämförelser baseras på Handisams årliga myndighetsenkät. Vi redovisar också resultaten i enkätrapporter.

Uppföljning i staten - Öppna jämförelser


Rivkraft - med fokus på individen

Rivkraft är en undersökningspanel med deltagare som själva har en funktionsnedsättning. Paneldeltagarna får svara på frågor om hur de själva upplever sin vardag, exempelvis frågor kring boende, arbete, transport, idrott och tillgänglighet till kultur.

Rivkraft - med fokus på individen


Personer med funktionsnedsättning i stora undersökningar

Vem har en funktionsnedsättning? Det finns ingen generell deifinition av det. Det finns inte heller någon generlell regel om vilka funktionsnedsättningarsom ska räknas med. Här beskrivs hur definitionerna är i olika undersökningar.  

Personer med funktionsnedsättning i stora undersökningar


De strategiska myndigheternas rapporteringar

22 myndigheter har  ett utpekat ansvar med tydliga delmål för genomförandet av funktionshinderspolitiken. I år redovisade de för första gången hur de arbetat med sina mål för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

De strategiska myndigheternas rapporter

Senast uppdaterad 2013-11-26 Till sidans överkant

Var med och påverka framtiden!

Nu har du möjlighet att påverka framtidens funktionshinderspolitik. Vi söker personer med funktionsnedsättning som vill delta i en undersökningspanel.

Undersökningspanelen

 

Funktionshinders-politiken

Personer med funktions-nedsättning har samma rätt till självständighet och självbestämmande som andra. Det kan handla om möjligheten till arbete och utbildning samt rätten till ekonomisk och social trygghet och välbefinnande.

Funktionshinderspolitik

 

Hur är läget 2013?
Rapporten

Bild på framsidan av rapporten Hur är läget 2013?

Den 15 maj 2013 överlämnar Handisam  en andra läges-beskrivning utifrån strategin för funktionshinderspolitiken till regeringen.

Rapporten Hur är läget 2013?